monika.sadurska@euro-legista.pl ewa.przybylska@euro-legista.pl